PSO

 

 

 

 

 

 

I.

OPIS SPOSOBU OCENIANIA

1.     Przedmiotowy system oceniania zawiera elementy charakterystyczne dla przedmiotu wychowanie fizyczne.

2.     Przedmiotowy system oceniania jest uzupełnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartego w statucie szkoły.

3.     Na lekcji wychowania fizycznego uczeń oceniany jest w trzech obszarach:
- za zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność uczestnictwa w zajęciach  i podejmowanie dodatkowych form aktywności,
-umiejętności – poziom i postęp w obszarze posiadanych umiejętności    ruchowych,
- wiadomości - poziom i postęp z zakresu posiadanych wiadomości.

4.     Ocena za zaangażowanie zawiera następujące elementy:
- posiadanie odpowiedniego stroju,
- frekwencja na lekcjach i zajęciach do wyboru,  
- aktywność podczas lekcji i zajęciach do wyboru,

- aktywność podejmowana na rzecz kultury fizycznej,
- wypełnianie funkcji organizacyjnych.

5.     Sprawdzian umiejętności z gier zespołowych zawiera następujące elementy podlegające ocenie:
- skuteczność( celność),
- zachowanie normy (czas, odległość, ilość),
- tempo ( rytmiczność)

Sprawdzian  umiejętności gimnastycznych zawiera następujące elementy podlegające ocenie:
 - cecha gimnastyczna,
- rytmiczność,
- podparcie.

Postęp sprawności fizycznej oceniamy na podstawie wykonanych testów sprawności fizycznej (postęp ma wpływ na podniesienie oceny, natomiast jego  brak nie może wpłynąć na jej obniżenie )

6.     Oceniając wiadomości bierzemy pod uwagę  wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

7.     Ocena  z wychowania fizycznego śródroczna i  roczna jest wypadkową ocen z zajęć wychowania fizycznego oraz oceny z zajęć do wyboru z wychowania fizycznego.      

8.     Ocena śródroczna i roczna może być podwyższona  w przypadku, gdy uczeń uczestniczył w ciągu całego roku w dodatkowych zajęciach sportowych, organizowanych przez inną placówkę (konieczne potwierdzenie udziału).

9.     Uczniowie nieobecni, bądź niećwiczący w dniu, w którym odbył się sprawdzian umiejętności ruchowych mają obowiązek w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły przystąpić do sprawdzianu.

10.      Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian umiejętności ruchowych na ocenę wyższą w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

11.    Uczeń raz w półroczu może skorzystać z szansy, która obejmuje brak stroju i obuwia sportowego lub sprawdzian umiejętności ruchowych.

12.     Uczeń może dwa razy w semestrze skorzystać z nieprzygotowania do zajęć z wychowania fizycznego (NP), która obejmuje brak stroju i obuwia sportowego.

13.     Uczeń przynajmniej raz w półroczu oceniany jest za pomocą  oceny kształtującej z dwóch elementów:
- zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego,
- sprawdzian umiejętności ruchowych.

Ocena kształtująca jest oceną opisową, wskazującą mocne i słabe strony pracy ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

Elementy oceny kształtującej ( cele, nacobezu, informacja zwrotna) będą zawarte w komentarzu do oceny w dzienniku elektronicznym bądź w formie papierowej, z którą rodzic ma obowiązek się zapoznać i potwierdzić ten fakt podpisem.