KL.I

·         Wykonanie samodzielnie dowolnej próby (testu) do oceny poziomu własnej sprawności ruchowej oraz interpretacja wyników próby (testu).

·         Wykonanie ćwiczeń kształtujących poszczególne zdolności motoryczne, (co najmniej po dwa ćwiczenia kształtujące).

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych z dwóch zespołowych gier sportowych.

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych (ćwiczeń) z gimnastyki i lekkoatletyki.

·         Praktyczna znajomość jednego tańca lub układu z aerobiku.

·         Organizowanie i przeprowadzanie zabaw i gier rekreacyjno-sportowych

·         Troska o zachowanie zdrowia: prawidłowe odżywianie, prawidłowa postawa ciała, higiena osobista.

·         Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

·         Pomoc w organizacji życia sportowego szkoły.

Wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków