Kryteria oceniania


OBSZARY I KRYTERIA OCENIANIA

 

OCENA CELUJĄCA-„6”

 

1.Zaangażowanie:

   - Uczeń we właściwym stroju uczestniczy aktywnie  we wszystkich częściach lekcji,  uczestniczy w 100% obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i zajęć do wyboru, dodatkowo podejmował   inną pozalekcyjną  lub pozaszkolną formę aktywności fizycznej, reprezentował szkołę w zawodach sportowych.

 2. Umiejętności:

     - Uczeń wykonuje w pierwszej próbie wskazane przez nauczyciela techniczne zadanie ruchowe  z zachowaniem tempa, czasu, odległości lub ilości, bez zachwiania, podporu oraz  z określoną skutecznością lub cechą gimnastyczną,

3. Wiadomości:

   - Uczeń posiada, poszerza i wykorzystuje szeroką wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

 

OCENA BARDZO DOBRA-„5”

 

1.Zaangażowanie:

   - Uczeń we właściwym stroju, aktywnie uczestniczy  we wszystkich częściach lekcji i zajęciach do wyboru, uczestniczy w 90% obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego ( przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecności  nieusprawiedliwione)  i zajęć do wyboru,  nie podejmuje dodatkowej zorganizowanej pozalekcyjnej  i pozaszkolnej formy aktywności fizycznej.

2. Umiejętności:

    -  Uczeń wykonuje w pierwszej próbie wskazane przez nauczyciela techniczne zadanie ruchowe , bez zachowania jednego z elementów : tempa, czasu, odległości lub ilości, bez zachwiania, podporu oraz  z określoną skutecznością lub cechą gimnastyczną.

 3. Wiadomości:

     - Uczeń posiada  i wykorzystuje szeroką wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

 

OCENA DOBRA-„4”

 

1.Zaangażowanie:

   - Uczeń we właściwym stroju uczestniczy ze zmienną aktywnością we wszystkich częściach lekcji i zajęciach do wyboru, uczestniczy w 80 % obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego  i zajęć do wyboru, nie podejmuje innej dodatkowej zorganizowanej pozalekcyjnej  i pozaszkolnej formy aktywności fizycznej,

2. Umiejętności:

   - Uczeń wykonuje w drugiej próbie wskazane przez nauczyciela techniczne zadanie ruchowe, bez zachowania dwóch z elementów: tempa, czasu, odległości lub ilości, bez zachwiania, podporu, bez skuteczności  lub cechy gimnastycznej,

3.Wiadomości:

   - Uczeń posiada szeroką  wiedzę   w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

 

OCENA DOSTATECZNA-„3”

 

1.Zaangażowanie:

   - Uczeń we właściwym stroju  uczestniczy ze zmienną  aktywnością  nie we wszystkich częściach lekcji i zajęciach do wyboru, uczestniczy w 70 % obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i zajęć do wyboru, nie podejmuje innej dodatkowej pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywność fizycznej.

2. Umiejętności:

    - Uczeń wykonuje w drugiej  próbie wskazane przez nauczyciela techniczne zadanie ruchowe bez zachowania trzech elementów:  tempa, czasu, odległości lub ilości, bez zachwiania, podporu, bez skuteczności  i cechy gimnastycznej,

3. Wiadomości:

     - Uczeń posiada podstawową wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA-„2”

 

1.Zaangażowanie:

  -  Uczeń we właściwym stroju uczestniczy  z niską aktywnością, nie we wszystkich częściach lekcji i zajęć do wyboru, uczestniczy w 60 % obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego  i zajęć do wyboru, nie podejmuje innej dodatkowej zorganizowanej pozalekcyjnej i pozaszkolnej formy aktywności fizycznej.

2. Umiejętności:

   - Uczeń wykonuje w trzeciej próbie z pomocą nauczyciela wskazane przez niego techniczne zadanie ruchowe  bez zachowania  tempa, czasu, odległości lub ilości oraz z   zachwianiem równowagi, podporem a także  bez skuteczności i cechy gimnastycznej,

3. Wiadomości:

   - Uczeń z pomocą nauczyciela pozyskuje podstawową wiedzę w    zakresie wskazywanym przez niego do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA-„1”

 

1.Zaangażowanie:

   - Uczeń sporadycznie posiada strój sportowy , uczestniczy z niską          aktywnością, nie we wszystkich częściach lekcji i zajęć do wyboru, uczestniczy w  50 % obowiązkowych zajęć z  wychowania fizycznego      i zajęć do wyboru, i nie podejmuje innej dodatkowej zorganizowanej formy aktywność fizycznej,

2. Umiejętności:

   - Uczeń odmawia wykonania wskazanego przez nauczyciela zadania ruchowego,

 3. Wiadomości:

    - Uczeń przy udziale nauczyciela nie przyswoił podstawowej wiedzy w zakresie wskazywanym przez niego do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.