PSO

 

 


OPIS SPOSOBU OCENIANIA

1.     Przedmiotowy system oceniania zawiera elementy charakterystyczne dla przedmiotu wychowanie fizyczne.

2.     Przedmiotowy system oceniania jest uzupełnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartego w statucie szkoły.

3.     Na lekcji wychowania fizycznego uczeń oceniany jest w trzech obszarach:
- za zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność uczestnictwa w zajęciach  i podejmowanie dodatkowych form aktywności,
-umiejętności – poziom i postęp w obszarze posiadanych umiejętności    ruchowych,
- wiadomości - poziom i postęp z zakresu posiadanych wiadomości.

4.     Ocena za zaangażowanie zawiera następujące elementy:
- posiadanie odpowiedniego stroju,
- frekwencja na lekcjach i zajęciach do wyboru,  
- aktywność podczas lekcji i zajęciach do wyboru,

- aktywność podejmowana na rzecz kultury fizycznej,
- wypełnianie funkcji organizacyjnych.

5.     Sprawdzian umiejętności z gier zespołowych zawiera następujące elementy podlegające ocenie:
- skuteczność( celność),
- zachowanie normy (czas, odległość, ilość),
- tempo ( rytmiczność)

Sprawdzian  umiejętności gimnastycznych zawiera następujące elementy podlegające ocenie:
 - cecha gimnastyczna,
- rytmiczność,
- podparcie.

Postęp sprawności fizycznej oceniamy na podstawie wykonanych testów sprawności fizycznej (postęp ma wpływ na podniesienie oceny, natomiast jego  brak nie może wpłynąć na jej obniżenie )

6.     Oceniając wiadomości bierzemy pod uwagę  wiedzę w zakresie wskazywanym przez nauczyciela do samodzielnego prowadzenia rozgrzewki, sędziowania zespołowych i indywidualnych form aktywności ruchowych oraz monitorowania sprawności a także z edukacji zdrowotnej.

7.     Ocena  z wychowania fizycznego śródroczna i  roczna jest wypadkową ocen z zajęć wychowania fizycznego oraz oceny z zajęć do wyboru z wychowania fizycznego.      

8.     Ocena śródroczna i roczna może być podwyższona  w przypadku, gdy uczeń uczestniczył w ciągu całego roku w dodatkowych zajęciach sportowych, organizowanych przez inną placówkę (konieczne potwierdzenie udziału).

9.     Uczniowie nieobecni, bądź niećwiczący w dniu, w którym odbył się sprawdzian umiejętności ruchowych mają obowiązek w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły przystąpić do sprawdzianu.

10.      Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian umiejętności ruchowych na ocenę wyższą w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

11.    Uczeń raz w półroczu może skorzystać z szansy, która obejmuje brak stroju i obuwia sportowego lub sprawdzian umiejętności ruchowych.

12.     Uczeń może dwa razy w semestrze skorzystać z nieprzygotowania do zajęć z wychowania fizycznego (NP), która obejmuje brak stroju i obuwia sportowego.

13.     Uczeń przynajmniej raz w półroczu oceniany jest za pomocą  oceny kształtującej z dwóch elementów:
- zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego,
- sprawdzian umiejętności ruchowych.

Ocena kształtująca jest oceną opisową, wskazującą mocne i słabe strony pracy ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

Elementy oceny kształtującej ( cele, nacobezu, informacja zwrotna) będą zawarte w komentarzu do oceny w dzienniku elektronicznym bądź w formie papierowej, z którą rodzic ma obowiązek się zapoznać i potwierdzić ten fakt podpisem.

 
ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

(z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, upośledzeniem umysłowym)


1. W pracy z uczniami z nadpobudliwością stwierdzoną przez poradnię należy:

- ukierunkować nadmierną energię ruchową
- skupiać uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa
- formułować jasne i krótkie polecenia
- przypominać obowiązujące zasady na lekcji
- odwracać uwagę dziecka od własnej impulsywności poprzez wyznaczanie dodatkowych zadań
- akcentować każdy sukces
- na zakończenie lekcji prowadzić ćwiczenia wyciszające
- ustalać dopuszczalne formy rozładowania napięcia, np. bieg wyznaczoną trasą, skakanie po materacach, kopanie piłką lub rzuty do celu
- wzmacniać pozytywnie ( chwalić).
2. W pracy z dziećmi z dysleksją należy:
- stosować ćwiczenia naprzemianstronne
- okazywać im dużo cierpliwości
- stosować ćwiczenia równoważne
- dokładnie objaśniać polecenia i dokonywać pokazu.
3. W pracy z uczniami, którzy posiadają opinię o obniżeniu wymagań edukacyjnych należy:
- wydłużać czas wykonywania ćwiczeń
- chwalić postępy
- wydawać proste polecenia
- dokładnie objaśniać i dokonywać pokazu
- egzekwować proste formy ruchowe.
4. W pracy z dziećmi o inteligencji niższej niż przeciętna należy:
- zapewnić większą ilość ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność ( w razie potrzeby zwolnić z wykonywania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia)
- wielokrotnie tłumaczyć i wyjaśniać zasady i reguły gier sportowych
- w ocenianiu większą uwagę zwracać na wysiłek włożony w wykonanie zadania, a nie jego ostateczny efekt.
5. W pracy z dziećmi z deficytami rozwoju fizycznego, alergicznych, asteników i z nadwagą należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarskich.
6. Objawy zaburzeń funkcji słuchowo – językowych oraz wzrokowo – przestrzennych, integracji percepcyjno – motorycznej i lateralizacji:
- mylenie prawej i lewej strony
- trudności z opanowaniem układów gimnastycznych
- trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych
- trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki
- niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi ( np. narty, deskorolka).
W pracy z takimi dziećmi należy:
1. Podczas stawiania wymagań uwzględniać trudności ucznia.
2. W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie.
3. Dzielić dane zagadnienia na etapy i zachęcać do wykonywania ich.
4. Nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudności.
5. Dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu.
6. Nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy.
7. Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć.
8. Włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse. 
 Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza ( np. długotrwała choroba) nie będą mogli przystąpić do sprawdzianów praktycznych (motoryka, umiejętności ruchowe) otrzymają zadania alternatywne.

OCENA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI EDUKACYJNYMI

             Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżania wymagań edukacyjnych oraz dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni. 

 Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę:

1. Postępy uczniów i ich psychofizyczne możliwości ( efekty pracy, a nie popełniane błędy).
2. Wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich zadań.
3. Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie może realizować zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że sumiennie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę możliwości podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu.